Produkty & Služby

1. Realizace staveb

SG-SANACE s.r.o. se v současnosti zaměřuje jak na realizaci stavebních zakázek v oblasti geologie, sanační geologie, ale zároveň se zvyšuje podíl zakázek na výstavbě občanských a průmyslových staveb. Díky finančnímu vstupu společnosti EUROPEAN s.r.o. se například otevřela cesta k realizaci stavebních zakázek a projektů v oblasti elektrotechnologie.

Při realizaci stavby klademe velký důraz na použití kvalitních materiálů, kvalitu provedení práce a příznivou cenu. Díky dokonalé organizaci výstavby pod vedením našich kvalifikovaných pracovníků si můžete být jisti, že Vaše stavba bude přesně odpovídat Vašim požadavkům. Spolupracujeme s ověřenou sítí dodavatelů-specialistů.

2. Technický dozor staveb

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. provádí společnost SG-SANACE s.r.o. pro zadavatele stavebních prací, zejména u staveb, které čerpají finance z veřejných rozpočtů funkci technických dozorů (TDI). Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.Technický dozor investora společnosti SG-SANACE s.r.o. je pravá ruka investora a může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájíme zájmy investora, dozorujeme realizační firmy, kontrolujeme, radíme, počítáme, upozorňujeme na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

Společnost SG-SANACE s.r.o. zajišťuje činnost technického dozoru investora, zejména:

• zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy,
• kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací,
• kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
• kontrolu vad a nedodělků,
• pořizování fotodokumentace průběhu stavby,
• řízení kontrolních dnů a účast na nich,
• organizaci kolaudace provedené stavby

Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE.

3. Geologie a geotechnika

Inženýrskogeologický průzkum v celé šíři oboru je základní část rozsahu činnosti SG-SANACE s.r.o.. Jedná se zejména o průzkumy pro zakládání staveb, při nichž zjišťujeme geologické a hydrogeologické poměry dané lokality.Zjištěných poznatků se dále využije při návrhu stavby, zejména pro dimenzování základových konstrukcí. Vlastnosti základové půdy a hornin obecně zjišťujeme polními a laboratorními zkouškami. Významnou součást naší činnosti tvoří kontroly provádění zemních prací (přejímky základových spár, hutnění násypů a zásypů, …), které provádíme jako zástupci dodavatelů nebo investorů.Na základě poznatků z terénních průzkumných prací, nejčastěji vrtů, poskytneme projektantovi, statikovi či investorovi podklady důležité pro založení staveb. Zjistíme složení základové půdy, určíme vlastnosti zemina a hornin v podloží, ověříme výskyt podzemní vody. Ze zjištěných poznatků doporučíme vhodný způsob založení stavby, případně stanovím jeho podmínky.

Geologický průzkum podloží provádíme nejen pro budovy, ale také pro zemní hráze vodních nádrží, tělesa pozemních komunikací.

Ověřujeme či spolupracujeme při výpočtu stability svahů násypů a zářezů v zeminách či skalních horninách.

Naše společnost zajišťuje profesionální hydrogeologický průzkum. Provádíme hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb, ochranu vodních zdrojů, studny, čerpadla, vodárenská zařízení apod. Řešíme problematiku vsakování srážkových vod.

 • řešení ovlivnění staveb vysokou hladinou podzemní vody
 • vsakování srážkových vod
 • studny a tepelná čerpadla
 • vodárenská jímací zařízení a ověření jejich vydatnosti
 • ochrana vodních zdrojů a jednotlivých vodárenských jímacích objektů
 • posouzení vlivu staveb, činností a provozu na tvorbu, kvalitu a zásoby podzemních vod
 • vyhledávání zdrojů, které kontaminují podzemní vodu čerpanou určitým vodárenským jímacím objektem
 • určení směru a rychlosti proudění podzemních vod v jednotlivých částech území
 • sanaci kontaminovaných podzemních vod
 • určení směru a rychlosti šíření kontaminátu v proudu podzemní vody

Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE.

Hydrogeologie:

 • návrh a provádění vrtaných studní
 • posudková a expertní činnost pro plánované i stávající vodní zdroje, čistírny odpadních vod (ČOV), septiky, skládky…
 • onitorovací systémy jakosti podzemních vod, průzkumy znečištění
 • hydrogeologický průzkum
 • vyhledávání podzemních vodních zdrojů
 • ověřování vydatnosti vodních zdrojů – čerpací zkoušky
 • odběry a laboratorní rozbory vod
 • stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
 • legalizace starších nezkolaudovaných vodních zdrojů (vedení vodoprávního řízení dle zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Ochrana životního prostředí:

 • monitorování a ochrana podzemních vod – průmyslové závody, skládky, zemědělské podniky
 • ekologické audity
 • sanace kontaminovaných vod a zemin
 • supervize sanačních prací
 • průzkum znečištění podzemního prostředí
 • vypracování provozních řádů lapačů ropných látek apod.

Inženýrská geologie

 • inženýrskogeologický průzkum
 • hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem a projektováné v rozsahu § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.
 • odběry a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin
 • zatřídění hornin a zemin (ČSN 731001, ČSN 733050, ČSN EN ISO EUROKOD)
 • hodnocení základových poměrů
 • stabilitní posouzení násypů, odřezů a svahů

Vrtné práce

 • návrh a provádění vrtaných studní – DN 100-254 mm včetně vystrojení
 • návrh a provádění vrtů pro inženýrsko-geologický průzkum
 • vrty pro tepelná čerpadla a jejich osazování kolektory
 • likvidace starých nebo havarovaných vrtů

4. Inspekce silnic

Společnost SG-SANACE s.r.o. provádí inspekční činnost na silnicích I. třídy a rychlostních komunikací v souladu se zákonem 13/1997 Sb., Zákonem o pozemních komunikacích respektive prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997 podle paragrafu §6 nařizuje správci komunikace provádět pravidelné prohlídky komunikací v daných intervalech podle jednotlivých kategorií tříd. SG-SANACE s.r.o. mimo jiné, provádí všechny typy předepsaných prohlídek, tzn. běžné, hlavní a mimořádné. Zároveň na požadavek investora provádí pasportizaci komunikace a jejího příslušenství (mosty, propustky, značky atd.). Správce komunikace má potřebná data dle zadání a na základě nich může z přehledné evidence dat využít informace k zadávání zhotovitelům k realizaci, určení rozsahu poškození pro posouzení následků dopravních nehod atd. Inspektoři silnic SG-SANACE s.r.o. po dohodě s investory přebírají zadané práce na odstraňování nalezených závad (viz sekce Technický dozor) a tím mají přehled nad celkovým děním na spravovaných komunikací.
Dalším aspektem celého inspekčního systému je možnost vedení jakékoliv pasportizace součástí a příslušenství silniční komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. v součinnosti s prováděním mostních prohlídek (bude odkaz).
Inspektoři společnosti SG-SANACE s.r.o. jsou vybaveni potřebnými technologiemi jako je on-line GPS dispečerský systém, vozidla vybaveny výstražnými majáky atd.
Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE.

5. Mostní prohlídky

Společnost SG-SANACE s.r.o. provádí běžné, hlavní, a mimořádné mostní prohlídky ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., respektive ČSN 73 6221 a metodického pokynu, který stanovuje podmínky pro udělení “Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací” ve smyslu této normy,podmínky pro udělení “Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací” a požadavky na odbornost osob provádějících prohlídky mostů.Na základě závěrů hlavních nebo mimořádných prohlídek mostů zajišťuje správce mostu u příslušné osoby případný diagnostický průzkum (viz ČSN 73 6221, čl. 7 a TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, TP l20 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů, TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK, MP SJ-PK – část II/2 Průzkumné a diagnostické práce).

Smyslem provádění prohlídek je zjištění stavebně-technického stavu mostu a to metodami vizuálními, podpořené odbornými znalostmi a zkušenostmi vykonavatele prohlídky, měření, kontrola geometrického tvaru, porovnání současného stavu s předchozími záznamy stavu mostu, sledování chování mostu..