Geologie

Inženýrskogeologický průzkum v celé šíři oboru je základní část rozsahu činnosti SG-SANACE s.r.o. jedná se zejména o průzkumy pro zakládání staveb, při nichž zjišťujeme geologické a hydrogeologické poměry dané lokality. Zjištěných poznatků se dále využije při návrhu stavby, zejména pro dimenzování základových konstrukcí. Vlastnosti základové půdy a hornin obecně zjišťujeme polními a laboratorními zkouškami. Významnou součást naší činnosti tvoří kontroly provádění zemních prací (přejímky základových spár, hutnění násypů a zásypů, …), které provádíme jako zástupci dodavatelů nebo investorů. Na základě poznatků z terénních průzkumných prací, nejčastěji vrtů, poskytneme projektantovi, statikovi či investorovi podklady důležité pro založení staveb. Zjistíme složení základové půdy, určíme vlastnosti zemina a hornin v podloží, ověříme výskyt podzemní vody. Ze zjištěných poznatků doporučíme vhodný způsob založení stavby, případně stanovím jeho podmínky.

Geologický průzkum podloží provádíme nejen pro budovy, ale také pro zemní hráze vodních nádrží, tělesa pozemních komunikací.

Ověřujeme či spolupracujeme při výpočtu stability svahů násypů a zářezů v zeminách či skalních horninách.

Naše společnost zajišťuje profesionální hydrogeologický průzkum. Provádíme hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb, ochranu vodních zdrojů, studny, čerpadla, vodárenská zařízení apod. Řešíme problematiku vsakování srážkových vod.

 • řešení ovlivnění staveb vysokou hladinou podzemní vody
 • vsakování srážkových vod
 • studny a tepelná čerpadla
 • vodárenská jímací zařízení a ověření jejich vydatnosti
 • ochrana vodních zdrojů a jednotlivých vodárenských jímacích objektů
 • posouzení vlivu staveb, činností a provozu na tvorbu, kvalitu a zásoby podzemních vod
 • vyhledávání zdrojů, které kontaminují podzemní vodu čerpanou určitým vodárenským jímacím objektem
 • určení směru a rychlosti proudění podzemních vod v jednotlivých částech území
 • sanaci kontaminovaných podzemních vod
 • určení směru a rychlosti šíření kontaminátu v proudu podzemní vody

Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE

Hydrogeologie:

 • návrh a provádění vrtaných studní
 • posudková a expertní činnost pro plánované i stávající vodní zdroje, čistírny odpadních vod (ČOV), septiky, skládky…
 • onitorovací systémy jakosti podzemních vod, průzkumy znečištění
 • hydrogeologický průzkum
 • vyhledávání podzemních vodních zdrojů
 • ověřování vydatnosti vodních zdrojů – čerpací zkoušky
 • odběry a laboratorní rozbory vod
 • stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
 • legalizace starších nezkolaudovaných vodních zdrojů (vedení vodoprávního řízení dle zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Ochrana životního prostředí:

 • monitorování a ochrana podzemních vod – průmyslové závody, skládky, zemědělské podniky
 • ekologické audity
 • sanace kontaminovaných vod a zemin
 • supervize sanačních prací
 • průzkum znečištění podzemního prostředí
 • vypracování provozních řádů lapačů ropných látek apod.

Inženýrská geologie

 • inženýrskogeologický průzkum
 • hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem a projektováné v rozsahu § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.
 • odběry a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin
 • zatřídění hornin a zemin (ČSN 731001, ČSN 733050, ČSN EN ISO EUROKOD)
 • hodnocení základových poměrů
 • stabilitní posouzení násypů, odřezů a svahů

Vrtné práce

 • návrh a provádění vrtaných studní – DN 100-254 mm včetně vystrojení
 • návrh a provádění vrtů pro inženýrsko-geologický průzkum
 • vrty pro tepelná čerpadla a jejich osazování kolektory
 • likvidace starých nebo havarovaných vrtů