Geologie a geotechnika

3. Geologie a geotechnika

Inženýrskogeologický průzkum v celé šíři oboru je základní část rozsahu činnosti SG-SANACE s.r.o.. Jedná se zejména o průzkumy pro zakládání staveb, při nichž zjišťujeme geologické a hydrogeologické poměry dané lokality.Zjištěných poznatků se dále využije při návrhu stavby, zejména pro dimenzování základových konstrukcí. Vlastnosti základové půdy a hornin obecně zjišťujeme polními a laboratorními zkouškami. Významnou součást naší činnosti tvoří kontroly provádění zemních prací (přejímky základových spár, hutnění násypů a zásypů, …), které provádíme jako zástupci dodavatelů nebo investorů.Na základě poznatků z terénních průzkumných prací, nejčastěji vrtů, poskytneme projektantovi, statikovi či investorovi podklady důležité pro založení staveb. Zjistíme složení základové půdy, určíme vlastnosti zemina a hornin v podloží, ověříme výskyt podzemní vody. Ze zjištěných poznatků doporučíme vhodný způsob založení stavby, případně stanovím jeho podmínky.

Geologický průzkum podloží provádíme nejen pro budovy, ale také pro zemní hráze vodních nádrží, tělesa pozemních komunikací.

Ověřujeme či spolupracujeme při výpočtu stability svahů násypů a zářezů v zeminách či skalních horninách.

Naše společnost zajišťuje profesionální hydrogeologický průzkum. Provádíme hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb, ochranu vodních zdrojů, studny, čerpadla, vodárenská zařízení apod. Řešíme problematiku vsakování srážkových vod.

  • řešení ovlivnění staveb vysokou hladinou podzemní vody
  • vsakování srážkových vod
  • studny a tepelná čerpadla
  • vodárenská jímací zařízení a ověření jejich vydatnosti
  • ochrana vodních zdrojů a jednotlivých vodárenských jímacích objektů
  • posouzení vlivu staveb, činností a provozu na tvorbu, kvalitu a zásoby podzemních vod
  • vyhledávání zdrojů, které kontaminují podzemní vodu čerpanou určitým vodárenským jímacím objektem
  • určení směru a rychlosti proudění podzemních vod v jednotlivých částech území
  • sanaci kontaminovaných podzemních vod
  • určení směru a rychlosti šíření kontaminátu v proudu podzemní vody

Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE..