Technický dozor

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. provádí společnost SG-SANACE s.r.o. pro zadavatele stavebních prací, zejména u staveb, které čerpají finance z veřejných rozpočtů funkci technických dozorů (TDI). Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky. Technický dozor investora společnosti SG-SANACE s.r.o. je pravá ruka investora a může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájíme zájmy investora, dozorujeme realizační firmy, kontrolujeme, radíme, počítáme, upozorňujeme na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

Společnost SG-SANACE s.r.o. zajišťuje činnost technického dozoru investora, zejména:

• zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy
• kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
• kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
• kontrolu vad a nedodělků
• pořizování fotodokumentace průběhu stavby
• řízení kontrolních dnů a účast na nic,
• organizaci kolaudace provedené stavby

Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE