Mostní prohlídky

Společnost SG-SANACE s.r.o. provádí běžné, hlavní, a mimořádné mostní prohlídky ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., respektive ČSN 73 6221 a metodického pokynu, který stanovuje podmínky pro udělení „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“ ve smyslu této normy,podmínky pro udělení „Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací“ a požadavky na odbornost osob provádějících prohlídky mostů.Na základě závěrů hlavních nebo mimořádných prohlídek mostů zajišťuje správce mostu u příslušné osoby případný diagnostický průzkum (viz ČSN 73 6221, čl. 7 a TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, TP l20 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů, TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK, MP SJ-PK – část II/2 Průzkumné a diagnostické práce).

Smyslem provádění prohlídek je zjištění stavebně-technického stavu mostu a to metodami vizuálními, podpořené odbornými znalostmi a zkušenostmi vykonavatele prohlídky, měření, kontrola geometrického tvaru, porovnání současného stavu s předchozími záznamy stavu mostu, sledování chování mostu.